Na nebi vládne zmatek, v kterém se snad ani sám Bůh nemůže dobře vyznat. Leda, že by to byl superBůh. Kdo ví. Při zběžném pohledu do nebeských archivů, který nám Enoch zanechal, si jistě každý musí nutně položit otázku, co by se stalo, kdyby došlo k nějaké mimořádné situaci. Člověk nezasvěcený, tedy většina lidí, se musí v tté spleti ztratit, potkáte tam všelijaké kůry, nižších skupin nebešťanů, vyšších skupin, síly, mocnosti, sluhy. Enoch nám však pomohl nakouknout, já se Vám to pokusím zjednodušit, a to pomocí Enochových soisů a Malcolma Goldwina.
Abychom se v tom vyznali, příjmeme trochu jednodušší rozdělení andělů, tedy kůrovce, na tyto kůry. Musíme mluvit trochu vědecky, že. Máme devět kůrů. Těchto devět andělských kůrů obklopujících střed všehomocna, tedy nějaký bod, puntík, budeme mu říkat Bůh, je rozděleno na vzájem do tří rozdílných skupin.
Největší triáda:
1, Serafové
2, Cherubové
3, Trůnové

Střední triáda
4, mocnosti andělské
5, síly
6, mocnosti

Nejnižší triáda
7, knížectva
8, archandělé
9, andělé

A teď, když  jste si to rozdělení zapamatovali, můžeme vstoupit do tajemné krajiny, kam po mnoho století pronikl jen málokdo. Celou hierarchii andělů můžeme nejlépe popsat jako nekonečnou sféru bytostí obklopující blíže nespecifikovaný bod, neboli Boha. Božský střed bývá popisován jako emanace čisté myšlenky nejvyšší vibrace, jejiž jemné paprsky vzrůstající vzdálenosti od středu mění svou frekvenci. jak se vibrace zpomalují, přecházejí nejdříve v kroužící sféru čistého světla. Jak toto světlo dále od zdroje ztrácí na intezitě, začíná se zhušťovat v hmotu. Celkově to tedy vypadá, asi jako velké slunce obklopené tenkou vrstvou tmavé hmoty.

Diskusní téma: Enochovy spisy

cham alazae

SIRAEL | 21.08.2016

5 stupňov anjelov neuvidíte, pokiaľ Vaša Duša neopustí telo

Upřesnění

petrstone@seznam.cz | 07.03.2015

Neznám zdroj odkud jsou čerpány informace, nicméně mohu doplnit ohledně cherubů a serafů došlo k prohloubení poznání, Nejsou to andělé, ale úplně jiné bytosti. Cherubim vypadají jako lidé, ale vydávají světlo. Podoba serafim není známa. přítomnost na zemi vyvolává zemětřesení. Andělé správně machanajim nebo malachim jsou hmotné bytosti nebes.

Re: Upřesnění

Jana | 17.10.2015

Vy jste nějaké viděla?

canada goose parka

pcqmnhkvd@gmail.com | 02.12.2014

canada goose outlet

pcqmnhkvd@gmail.com | 02.12.2014

Přidat nový příspěvek

Na andělech stále pracuji. Vemte na vědomé, že chodím i do práce, děkuji

Novinky

Už jenom na livejournalu

06.11.2016 14:47
Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomupřistoupil po delším rozhodování.   krestan.livejournal.com

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

04.01.2016 20:04
Zdroj článku najdete zde na této adrese. „Bible je plná chyb, té přece nemůžete důvěřovat", namítne nejeden skeptik. Diskusi byste sice za následného koktání vyzyvatele v drtivé většině případů ukončili dotazem na specifikaci zmíněných nepřesností, námitka je ale přesto relevantní a proto se na...

Správné spoléhání

30.08.2015 17:58
Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá,...

Boží vůle, Existuje??

25.06.2015 20:26
Přdstave si, že většina světové populace má nesprávnou víru o Bohu. Zkuste si připustit, že pravda o Bohu je něčím, co si většina lidí neumí vůbec představit. Nebylo by například pozoruhodné, kdyby neexistovala Boží vůle? Nezměnilo by to spoustu věcí?  A myslíte si, že svět jak funguje, je...

Andělé strážný z dávných časů 1 - Theolyn Cortens

25.01.2015 19:04
Z mnoha příběhů dochovaných v prastarých textech víme, že představa jakéhosi strážného ducha nebo duchovního průvodce sahá svými začáty do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané, kteří žili na Středním východě přibližně od přelomu čtvrtého a třetího tisícletí před Kristem, věřili, že dobří...

Kosmické projektily - Jan A. Novák

26.10.2014 13:29
Od Platonových časů se legendou o Atlandtídě zabývaly tisíce badatelů, kteří také navrhovali nejrůznější hypotézy o příčinách jejího zániku. Většina z nich byli šarlatáni nebo cvoci, někteří byli dohromady obojí, což je třeba příklad zakladatelky Teozofické společnosti Heleny Blavatské (1831-1891)....

Duchovní odpověď na osamělost

31.08.2014 13:57
Co má Bůh společného s podrobnostmi našeho denního života, zvláště s našimi lidskými vztahy? Položil jsem si tuto otázku a mim jiné mi napadlo: Vím-li, že mne Bůh miluje, proč se cítím tak někdy osamělý? Má známá které jsem to řekl, pravila. ,,Dokaž to. Dokaž Boží lásku k člověku." Měla tím na...

O soudném dni, hmotné mysli - jen taková krátká úvaha

06.07.2014 20:21
Spasení všeho lidstva spočívá na pokroku a zkoušce a je bez nich nedosažitelné. Nebe není místem, ale božským stavem Mysli, v němž jsou veškeré projevy Mysli harmonické a nesmrtelné, protože v něm není hříchu, a my shledáváme, že člověk nemá svou vlastní spravedlnost, ale, že má mysl Páně, jak...

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Oprava

27.04.2014 14:18
Jenom krátce. Opravil jsem odkaz na vysílání rádia Ubuntu. Děkuji za upozornění, že odkaz byl neplatný.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pekelní andělé

Hlavní je Satanel

11.07.2009 16:02
Alias, Lucifer, Sammael, Beliel, Azazel, Belzebub, Duma, Gadreel, Sier, Samael, Mefistofeles a Asmodeus. Všechny tyto jmena nosí. Většina autorit se shoduje na tom, že byl kdysi nejmocnějším Serafem. V téhle původní podobě, bývá líčen jako bytost s dvanádti křídly. Před svým pádem nosil ostatní...

Démoni

11.07.2009 21:02
Démoni mají svůj původ v osobních duších, které byly váženým druhem, zcela běžně rozšířeném po celém blízkém východě. Daimon je totiž řecký výraz pro duši. Démoni byli neviditelní duchovéobývající éterické prostory mezi Bohem a lidskými bytostmi. V době, kdy byla poprvé přeložena Septuaginta, však...

Ďáblové

11.07.2009 21:10
Ve srovnáním s démony, mají ďáblové mnohem vznešenější rodokmen. Slovo ďábel je odvozeno z řeckého diabolos, tedy pomluvač, křivopřísežník, nebo protivník. Když byl do řečtiny přeložen Starý Zákon, výraz diabolos byl použit jako ekvivalent slova Satan.

Synové Boží

11.07.2009 21:15
Synové Boží, taky strážcové, byli posláni z nebes, aby lidi učili, podlehli však nanejvýš svůdním tělům Kainových dcer. Pokušení prý podlehlo devět desetin z nich, a teď pobývají buď ve třetím nebi, nebo v pekle. Zdá se, že Gregorové měli dva vůdce. Azazela a Semjazu. Z těch dvou, se se ze svých...

Pekelná šlechta

11.07.2009 22:02
Tito temní andělé pocházejí z ostatních devíti andělských kůrů. Jejich pád do temnot zapříčinil buďto hřích nebo drzá pýcha. V této skupině platí, že čím vyšší byla původní pozice příslušného jedince na nebesích, tím hlubčí byl pád.  Baal-Berit: Bývalý kníže cherubů a nyní velekněz a mistr...

Arcidémon ženského rodu

11.07.2009 23:01
Astarté: Původně tvořící a níčící bohyně Indoevropanů. Egypťané jí znali jako Athtar ( Jitřní venuše) aramejsky se jí říká Nebeská Jitřenka. Pod jménem Astroarché vládla všem duchům zemřelých, jejižch astrální těl můžeme vidět jako hvězdy. Křes´tané jí ížete pekel Astarotha.proměnili v mužského...

Arcidémoni, Pekelná knížata, Nefilim

11.07.2009 23:36
Adramelek: Král ohně. Jeden z trůnů a kancléř Řádu mouchy. Má plnovous, orlí křídla a tělo lva a bývá ztotožnován s obětmi ohňů. Carniveau: Kdysi kníže mocnosti. Byl údajně jedním z démonů, kteří se zmocnili těla sestry Serafíky z Loudonu. Python: Nestvůrný had s mimořádným věšteckým nadáním, říká...

Nebeští andělé

Serafové

08.07.2009 12:25
Serafové jsou všeobecně uznávaní za nejvyšší kůr andělských služebníků Božích. To oni neustále prozpěvují hymnus Kádoš Kádoš = Svatý svatý, svatý je Pán zástupů, všecka země je plna jeho slávy. Přičemž krouží kolem trůnu. Tato, napohled jednoduchá činnost, má lehké vysvětlení. je to vlastně píseň...

Cherubové

08.07.2009 12:54
Podle tradice, prý bůh východně od zahrady Edenu usadil Cheruby s mihajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Třebaže jsou Cherubové prvními anděly, s kterýma se setkáme v bibli, do řad nebeské hiearchii vstoupili ve skutečnosti později. I tak se jim však v době, kdy Dionysus...

Trůnové neboli ofanínové

09.07.2009 23:07
V židovské tradici merkava, jsou tito andělé popisovaní jako veliká kola, nebo jako ti s mnoha očima. Hebrejské slovo galgal znamená zároveň kolo i oční panenka. Je zvláštní, že zatímco cherubové jsou zřejmně božími vozataji, zdá se, že ofaním jsou skutečné vozy. nejpodrobnější popis jejich zjevu...

Mocnosti andělské, síly a mocnosti

10.07.2009 14:57
Mocnosti andělské-  Tento kůr dohlíží na to, jak andělé plní své povinnosti. Jiní zase tvrdí, že mocnosti andělské jsou jakýmisi drážkami, jimž proudí milost, sídlící v druhém nebi. Všude v této posvátné sféře sou vyvěšena posvátná písmenaSvatého jména. Vládci jsou zde prý Cadkiel, Chašmal,...

Archandělé, knížectva

10.07.2009 15:52
Většina lidí zná jména alespoń dvou nebo tří archandělů. Ze všech andělských kůrů, si zcela právem dělají největší právo na slávu. Je to sedm andělů. Oněch sedm andělů, ve Zjevení stojí před Bohem, je obvykle chápáno jako archandělé. ( Islámský Korán uznáva jen čtyři, jmény uvádí ale jen dva -...

Andělé

10.07.2009 16:02
Tento kůr je nejblíže ke člověku. Hebrejský výraz pro anděla je mal ach, což znamená posel. Největším, a mimořádně významným pramenem informací o jménech andělů a jejich postavení pocházejícím z nejstarších dob, jsou tři kroniky Enochovy. Přesto, že tyto kroniky byly prohlášení za apokryfní,...