Gnostici

Gnoze, řecky poznání či vědění. Je to znalost božích tajemství, která jsou přístupná jen malému množství vyvolených. Gnosticismus hrál v západoevropské duchovní a náboženské historii důležitou roli. Podle gnostiků je svět, ve kterém žijeme, kosmos, nebyl stvořen Bohem. Jsou spíše toho názoru, že dobrý božský svět, svět světla nebo energie, poklesl do zlého světa hmoty. odle názorů gnostiků stojí proti sobě dva, naprosto odlišné světy. Svět světla (Bůhú a svět hmoty. Božský, tedy světelný svět, je ten dobrý. Svět hmotný je špatný. Gnostikové sice říkají, že během pádu světelného světa se prý ocitly části tohoto světa v bohu nepřátelské hmotě, také v jednotlivých lidech, kteří o tom ale nic nevědí. teprve vyslanci světla, jako je například Kristus přinášejí takovýmto vyvoleným vědění (gnozu) , kým doopravdy jsou. tito lidé se pak mohou odpoutat od zlého světa hmoty, také od tělesnosti a sexuality. Gnostickým myšlením je poznamenána celá řada zvláštních křesťanských sekt, jako například bogomilové, kataři, antroposové, či teozofové. Příznivci New age v tom vidí i příznaky Budhismu.

jejich stránka zde

Gnostici kacíři??

Vzestup duší a konec světa 2

05.07.2013 13:38
Antický kritik křesťanství Kelsos ( 2.stol ) má na mysli tuto víru, když se vysmívá křesťanským gnostikům ( ofitům ) : Hledáteli vůdce na této cestě, ( k Bohu ) musíte se vyvarovat šarlatánům, kouzelníům a zaříkávačům.". Lituje, že jsou pronásledováni a umírají na kříži ( narážka na pogromy proti...

Vzestup duší a konec světa 1

08.05.2013 17:22
Poznáním zaručené vykoupení, ve smyslu záchrany ze zapletení  do pozemského bytí, se pro gnostika uskutečňuje teprve jeho smrtí, neboť v tomto okamžiku se nepomíjející, znovu probuzenéagens s konečnou platností uvolňuje z pout těla a může nastoupit cestu do svého skutečného domova. Tento děj...

Křesťanští gnostikové

20.08.2012 22:36
Křesťanští gnostikové sami sebe považovali za křesťany, nikoliv za pohany, a také se tak označovali ( Valentinovci se oznčovali v tehdejší době Ježíšovími učedníky) k velké zlosti svých rivalů, většinové círke.Bystrý protivník křesťanství Kelsos ( 2. století ) poto mezi nimi nedělal rozdílu....

Společenství, kult a postoje (etika )

08.05.2012 16:35
Gnoze sama sebe nechápe jen jako nauku, nýbrž rovněž jako zvláštní spolčenství lidí s určitými postoji. S tímto aspektem jsou herezeologové více či méně obeznámeni díky velkému množství sekt, jejiž jména určovali podle určitých charakteristických znaků, podle jejich zakladatelů, atd. (srv. citát...

Gnostikové v textech herezelogů

01.01.2012 10:46
Gnoze sama sebe nechápe jen jako naukui, nýbrž rovněž jako zvláštní společenství lidí s určitými postoji. S tímto aspektem jsou herezeologové více či méně obeznámeni díky velkému množství sekt, jejíž jména určovali podle určitých charakteristických znaků, podle jeich zakladatelů atd. Nebo jejich...

Vzestup duší a konec světa

20.08.2011 18:10
Poznáním ,,zaručené vykoupení", ve smyslu záchrany ze zapletení do pozemského bytí, se pro gnostika uskutečnuje teprve jeho smrtí, neboť v tomto okamžiku se nepomíjející, znovu probuzené agens s konečnou platností uvolńuje z pout těla, a může nastoupit cestu do svého skutečného domova. Tento děj,...

je Ježíš zplozen z panny?

10.08.2011 12:18
Gnostici převážně považují ježíše za pouze dočasný příbytek Krista nebo spasitele, jenž na Ježíše sestoupil při jeho křtu v podobě holubice a pak se ještě před ukřižováním od něj oddělil. Narození Krista je podle tohoto pojetí zcela vyloučeno. Tuto koncepci zastával podle Eirénaiova podání již...

Nebeský Kristus u Valentína

10.08.2011 11:38
Podle Valentínovy nauky, jak se dochovala v jeho široce rozvětvené škole, tvoří Kristus spolu s ,,Duchem Svatým" zvláštní pár aiónů, jež vznikl společně s třiceti společnými androgynními páry aiónů, aby byl stabilizován klid plérómatu. Stabilizace byla nutná z důvodu otřesu, k němuž došlo následkem...

Křesťanská a gnostická soteriologie

08.06.2011 22:36
Je známo, že poskytlo rozlišení pozemského Ježíše a nebeského Krista gnostické christologii prostředek, s jehož pomocí byla práva jak ryze gnostické, tak i křesťanské soteriologie. Na příkladu knihy ,,Báruk" gnostika Iústína je vidět, jak Ježíš jedná na základě pověření od anděla Báruka a jemu...

Pozemský Ježíš jako zjevovatel

28.05.2011 11:29
Ježíš je podle Gnoze především zjevovatel gnostické moudrosti, většinou v podobě tajných tradic, jež, častokrát prostřednictvím priveligovaných učedníků, jako byl Petr, Jakub, Jan nebo Tomáš, předává svým vyvoleným nebo zjevuje formou odpovědí na jejich otázky. Oblíbeným časem takových zjeveních je...
1 | 2 | 3 >>

Novinky

Už jenom na livejournalu

06.11.2016 14:47
Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomupřistoupil po delším rozhodování.   krestan.livejournal.com

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

04.01.2016 20:04
Zdroj článku najdete zde na této adrese. „Bible je plná chyb, té přece nemůžete důvěřovat", namítne nejeden skeptik. Diskusi byste sice za následného koktání vyzyvatele v drtivé většině případů ukončili dotazem na specifikaci zmíněných nepřesností, námitka je ale přesto relevantní a proto se na...

Správné spoléhání

30.08.2015 17:58
Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá,...

Boží vůle, Existuje??

25.06.2015 20:26
Přdstave si, že většina světové populace má nesprávnou víru o Bohu. Zkuste si připustit, že pravda o Bohu je něčím, co si většina lidí neumí vůbec představit. Nebylo by například pozoruhodné, kdyby neexistovala Boží vůle? Nezměnilo by to spoustu věcí?  A myslíte si, že svět jak funguje, je...

Andělé strážný z dávných časů 1 - Theolyn Cortens

25.01.2015 19:04
Z mnoha příběhů dochovaných v prastarých textech víme, že představa jakéhosi strážného ducha nebo duchovního průvodce sahá svými začáty do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané, kteří žili na Středním východě přibližně od přelomu čtvrtého a třetího tisícletí před Kristem, věřili, že dobří...

Kosmické projektily - Jan A. Novák

26.10.2014 13:29
Od Platonových časů se legendou o Atlandtídě zabývaly tisíce badatelů, kteří také navrhovali nejrůznější hypotézy o příčinách jejího zániku. Většina z nich byli šarlatáni nebo cvoci, někteří byli dohromady obojí, což je třeba příklad zakladatelky Teozofické společnosti Heleny Blavatské (1831-1891)....

Duchovní odpověď na osamělost

31.08.2014 13:57
Co má Bůh společného s podrobnostmi našeho denního života, zvláště s našimi lidskými vztahy? Položil jsem si tuto otázku a mim jiné mi napadlo: Vím-li, že mne Bůh miluje, proč se cítím tak někdy osamělý? Má známá které jsem to řekl, pravila. ,,Dokaž to. Dokaž Boží lásku k člověku." Měla tím na...

O soudném dni, hmotné mysli - jen taková krátká úvaha

06.07.2014 20:21
Spasení všeho lidstva spočívá na pokroku a zkoušce a je bez nich nedosažitelné. Nebe není místem, ale božským stavem Mysli, v němž jsou veškeré projevy Mysli harmonické a nesmrtelné, protože v něm není hříchu, a my shledáváme, že člověk nemá svou vlastní spravedlnost, ale, že má mysl Páně, jak...

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Oprava

27.04.2014 14:18
Jenom krátce. Opravil jsem odkaz na vysílání rádia Ubuntu. Děkuji za upozornění, že odkaz byl neplatný.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>