Kdo to byl Enoch


Enoch Křesťanský:
Předpotopní patriarcha, sedmý po Adamovi. Byl nejstarším synem Kaina, synovcem Abrahama, otcem Methúšalachovým a prapraotcem Noema. Henoch je ve starozákonních textech považován za znalce božích tajemství a jednoho z mála lidí, který byl vzat ještě před svou smrtí na nebesa. Chodil s Bohem a jeho fascinující příběh je popsán v knize Henochově. Jeho vidění se dochovalo ve dvou odlišných verzích: v delší etiopské (\"1. Henoch\") a v kratší staroslověnské (\"2. Henoch\"), původně byla pravděpodomě v aramejštině. Starozákonní apokryf popisuje Henochovo vidění v nebeských i podsvětných končinách, sestoupení Mesiáše, a soudný den. Obsahuje dále výklady o hierarchii andělů, o potopě a dosavadním běhu dějin, a také různá astronomická pozorování, úvahy a mravní ponaučení. V jejím závěru se Henoch vrací ke své rodině, vypráví, co viděl, a nakonec je ve věku 365 let znovu vzat do nebe a nezakusil tak smrt.

Eenoch neKřesťanský:
Pierre de Lasenic říká, že podle orientálních mýtů existovali tři jedinci, kteří nesli jméno Hermes, tři stejně geniální lidé, jimž by bylo možné připisovat tradici, filosofii a hermetické učení: Thovt, Henoch a Thot čili Hermes Trismegistos. Pro nás je podstatný onen druhý Hermes, za něhož bývá pokládán Edris nebo Henoch, hebrejsky Chánoch, jehož Chaldejci nazývali Duvanai, t. j. Veliký Moudrý, Arabové Uriai. Žil prý tisíc let po Adamovi, byl potomkem Sethovým, jedním z deseti židovských praotců před potopou, synem Jaredovým a otcem Methúšalachovým a měl býti největším mudrcem své doby na této planetě. Židovská tradice považuje Henocha za původce písma, matematiky a astrologie. Podle tohoto proudu není původ Henochovy knihy zcela jasný, ba ani to, v jaké řeči byla původně napsána. Kniha nebyla kanonizonána, a není proto pojata do souboru biblických spisů, ačkoliv má biblický obsah; ten se však svou exoterní stránkou od některých biblických textů odchyluje. Kniha se skládá ze 108 kapitol, z nichž kapitoly 1-36 a 72-105 jsou pokládány za původní, ostatní za pozdější apokrify. Vedle úvodní prorocké kapitoly je důležitá kapitola druhá, pojednávající o pádu andělů, kteří zlákáni krásou lidských dcer sestoupili na zemi a zplodili s nimi pokolení obrů(nefalim). Za jejich přízeň je naučili astrologii, magiji a znalosti léčivých bylin. V další kapitole je vyložen vznik „zlých duchů\"(démonů): vznikli z obrů zplozených padlými anděly a lidskými ženami. Kniha obsahuje ještě další prorocké stati, líčení posledního soudu, tajemství božího ohně, metafyzické úvahy o přírodních tajemstvích a podstatě dobra a zla. Podle Pierra de Lasenica je problém prvních lidí(kteří po tom, co požili ovoce ze stromu vědění, poznali, co je dobré a zlé) v Henochově knize podán mnohem jasněji než v bibli. A. Dillmann, který knihu přeložil do němčiny, pokládá Henochovu knihu za tzv. apokalyptickou literaturu, která navazuje na staré hebrejské prorocké texty. Kniha je mu především druhem „zjevení\", a proto obsahuje důležitá tajemství, která jsou ovšem skryta v obsahově složité, symbolické řeči. Autor knihy se podle Dillmanna pokusil podat systém čistě biblického světového názoru a moudrosti. V tomto smyslu je obsah Henochovy knihy utvářen střetnutím posledních sil orientálního pohanství s hebrejským náboženským esoterismem. Proto také patří Henochova kniha k velmi významným textům esoterní literatury.
Podle dalších teorií Henoch není osobou, nýbrž zosobněním lidstva, pozdviženého náboženstvím a věděním k vědomí nesmrtelnosti. V době označené jménem Henoch zjevuje se kult Boha a kněžství a začíná civilizace s písmem a vědami hieratickými. Podle této teorie je Henochova kniha prvním pramenem kabbaly, božské a zároveň i lidské náboženské tradice a inspirací všech náboženských teorií a systémů. A dožila se dnešního věku v podobě Tarotu. Henochova kniha je také základem některých kultů UFO a jako taková popisuje přistání mimozemšťanů a předávání jejich vědomostí lidstvu. Mimo jiné je po Henochovi nazván kalendář, kde se rok skládá z 364 dnů. Dny se v něm neposouvají a svátky se tak slaví vždy ve stejný den a se stejným datem.


 

Diskusní téma: Kdo to byl Enoch

vpfvbx@gmail.com

Nike Zoom Terra Kiger | 12.12.2014

Přidat nový příspěvek

Novinky

Už jenom na livejournalu

06.11.2016 14:47
Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomupřistoupil po delším rozhodování.   krestan.livejournal.com

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

04.01.2016 20:04
Zdroj článku najdete zde na této adrese. „Bible je plná chyb, té přece nemůžete důvěřovat", namítne nejeden skeptik. Diskusi byste sice za následného koktání vyzyvatele v drtivé většině případů ukončili dotazem na specifikaci zmíněných nepřesností, námitka je ale přesto relevantní a proto se na...

Správné spoléhání

30.08.2015 17:58
Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá,...

Boží vůle, Existuje??

25.06.2015 20:26
Přdstave si, že většina světové populace má nesprávnou víru o Bohu. Zkuste si připustit, že pravda o Bohu je něčím, co si většina lidí neumí vůbec představit. Nebylo by například pozoruhodné, kdyby neexistovala Boží vůle? Nezměnilo by to spoustu věcí?  A myslíte si, že svět jak funguje, je...

Andělé strážný z dávných časů 1 - Theolyn Cortens

25.01.2015 19:04
Z mnoha příběhů dochovaných v prastarých textech víme, že představa jakéhosi strážného ducha nebo duchovního průvodce sahá svými začáty do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané, kteří žili na Středním východě přibližně od přelomu čtvrtého a třetího tisícletí před Kristem, věřili, že dobří...

Kosmické projektily - Jan A. Novák

26.10.2014 13:29
Od Platonových časů se legendou o Atlandtídě zabývaly tisíce badatelů, kteří také navrhovali nejrůznější hypotézy o příčinách jejího zániku. Většina z nich byli šarlatáni nebo cvoci, někteří byli dohromady obojí, což je třeba příklad zakladatelky Teozofické společnosti Heleny Blavatské (1831-1891)....

Duchovní odpověď na osamělost

31.08.2014 13:57
Co má Bůh společného s podrobnostmi našeho denního života, zvláště s našimi lidskými vztahy? Položil jsem si tuto otázku a mim jiné mi napadlo: Vím-li, že mne Bůh miluje, proč se cítím tak někdy osamělý? Má známá které jsem to řekl, pravila. ,,Dokaž to. Dokaž Boží lásku k člověku." Měla tím na...

O soudném dni, hmotné mysli - jen taková krátká úvaha

06.07.2014 20:21
Spasení všeho lidstva spočívá na pokroku a zkoušce a je bez nich nedosažitelné. Nebe není místem, ale božským stavem Mysli, v němž jsou veškeré projevy Mysli harmonické a nesmrtelné, protože v něm není hříchu, a my shledáváme, že člověk nemá svou vlastní spravedlnost, ale, že má mysl Páně, jak...

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Oprava

27.04.2014 14:18
Jenom krátce. Opravil jsem odkaz na vysílání rádia Ubuntu. Děkuji za upozornění, že odkaz byl neplatný.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>