Andělé - D

Dabec - Anděl sluneční sféry, přináší poznání božích ctností a pomáhá je realizovat

Dagio - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. anděl pohotového vyjadřování - (20,Ryb)

Damabajah - 65. anděl ze 72 andělů božích. Je pramenem boží moudrosti.

Damabiah - Jeden ze 72 andělůzóny Merkuru. Zná všechna tajemství a veškeré vědění, které má něco společného se svobodou. Je mu přiřazen žalm 90.  verš 13 ,,Navrať se zas , Hospodine. Až dokuď prodléváš? Měj lítost nad služebníky svými"

Damiel - Anděl ukazování cesty

Démoni - Původně označení Bohů, později bytostí, které se nacházejí uprostřed mezi bohy a lidmi. Hésiodos označuje démony za strážné duchy, kteří mají být dušemi lidí ze zlatého věku. Nějaký čas byli považováni za duchy zemřelých, které se staly prostředníky mezi člověkem a Bohem. Platón je označoval jako prostředníky mezi lidmu a Bohem. V naší kultůře je označení ,,démoniů často vykládáno negativně a znamená bytosti z nižších světů, které škodí. To však nemá nic společného s původním výkladem.

Daniel - Jeden ze 72 andělů zóny Merkuru. Anděl milosrdenství a lásky. Posílá vnuknutí v kritických situacích nouze. Je mu přiřazen žalm 103 verš 8 ,,Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. " Bývá také nazýván andělem milosti.

Danijel - anděl boží spravedlnosti

Dara - anděl proudu, anděl deště

Darachin - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. )11. Blíženců) anděl intelektu a rozumovosti, dobrého chápání a pozorování.

Darom - anděl posvátné hole. Symbol jihu a ohně. Svatá hláska zní Elohim. Zasvěcuje do mystérií hole ( je mu přiřazen archanděl Michael)

Debam - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. ( 19 blíženců) Zprostřetkovává schopnost vyjadřovat se s pomocí gestikulace a mimiky a vědomě tuto možnost používá v životě.

Debytzet - Anděl sluneční sféry. K jeho vedení patří veškeré kvašení, hoření a procesy promněn.

Demiurg -  Stavitel. Označení pro stvořitele světa, disponujícího nadpřirozenou silou jež vytvořila vesmír a kosmos. Je prostředníkem mezi nejvyšším božstvím a světem. Je li přivoláván pentagramem, vysliší ho většinou Demiurg.

Denejel - Shovívavý milostivý soudce.

Deusel - Anděl tepla všeho druhu. Náleží k legiím archanděla Uriela

Déva -Záře, nebeská Andělská bytost, která může mít podle své zralosti a zařazení dobrá, špatná, nebo lhostejná. Dévové bývají rozděleni  do čtyř skupin. Bývají také označováni jako velcí či malí budovatelé forem. Jsou to bytosti pro člověka většinou neviditelné, které žijí ve š´tastných sférách, podléhají však také věčnému koloběhu umírání a znovuzrození. Některé zdroje uvádí až 33 druhů skupin dévů.

Dévadúta - je jedním z nebeských poslů narození

Dévové stromů - Jsou zodpovědni za dobro lesů a stromů

Devos - Anděl uzdravování země

Diana - Elohaefialového záření, procitnutí v Bohu.

Dioniah - Anděl veselosti

Dimurga - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. (střelec) ochránce cestujících

Dina - anděl moudrosti

Dirachiel - Anděl který ovládá 6. dům z 28 měsíčních domů

Dirilisin - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. ( 23.Rak) zpřístupnuje zákony času a prostoru

Džibríl - Je popisován s 1600 křídly a šafránovou barvou vlasů. Mezi jeho očima se nachází slunce. Každý den se 360x noří do oceánu. Když se vynoří, padají z jeho křídel miliony vodních kapek, ty se mění v anděly, kteří zpívají a chválí Alláha. Zjevil se prorokovi Mohammedovi, aby mu odhalil Korán. Jeho křídla se rozprostírala od východu k západu. Nohy měl žluté, perutě zelené a kolem krku měl rubínový náhrdelník. Mezi jeho očima bylo napsáno. ,,Neexistuje jiný Bůh kromě Boha a Mohamed je jeho prorokem. Byl stvořen alláhem ze světla, aby vykonával jeho příkazy.

Dmu - Tibetská skupina duchů v Bon - po, kteří obývají tři oblasti světa. Nebesa, vzdušný prostor a zemi.

Dokiel - Anděl se soudními váhami. Stojí vždy na straně pravdy. A střeží také bránu severních větrů.

Domaliel - Anděl klidu

Dona Grazie - Patří k Archai, působí společně s archandělem Urielem na rubínově červenozlatém záření sloužení a milosti.

Donquel - Anděl schopnosti lásky

Doradoel - anděl vysílání energií

Dosoel - Anděl rychlé obnovy

Dosol - Anděl oblasti zemského pásu, který oživuje, řídí a ovládá kvalitu času. ( 11. Býka) zná síly pozitivního ovlivnování a podpory.

Dracel - Mistr léčení

Dubezh - Vysoká andělská bytost sluneční sféry, strážce síly aktivního principu.

Dubiel - Anděl zapisování hříchů

Duch domova - Andělská bytost, která pokládá svůj ochranný pláš´t kolem bytu a domu, je li přivolána. Ochraňuje duchovní a světelnou atmosféru domova a obnovuje energie.

Duchové - Je obecné označení pro nadpřirozené netělesné bytosti nižších hodností, které narozdíl od Bohů vlastní jen omezenou moc. Rozlišujeme tři druhy. Dobré, neutrální a zlé. Dobří patří k andělům. K zlým patří démoni.

Dukeb - střeží boží zákonitosti

Dynameis - Duchové pohybu