Andělé

10.07.2009 16:02

Tento kůr je nejblíže ke člověku. Hebrejský výraz pro anděla je mal ach, což znamená posel. Největším, a mimořádně významným pramenem informací o jménech andělů a jejich postavení pocházejícím z nejstarších dob, jsou tři kroniky Enochovy. Přesto, že tyto kroniky byly prohlášení za apokryfní, překypují takový množstvím podrobných údajů, že někdy ve 13 století kdy opojení anděly vrcholilo, přišel Enoch, a řada dalších autoů do módy. Podle Enocha je počet andělů 301 655 722.

Mnoho židovských pramenů, vidí v andělích skutečné hmotné bytosti, které jsou jako rosa skutečně každé ráno stvořeny, každým vydechnutím všehomocného, Jakmile jsou stvořeny, zazpívají hymnus oslavující Boha, a v zápětí umírají, aby na zítří znovu procitly. Katolická církev zase tvrdí, že andělé tu byli vždy, tedy už před stvořením, nebo alespon v té úplně poslední vteřině dne, kdy k této události došlo. Byli prý stvořeni všichni naráz, a jsou nesmrtelní, tedy až do posledního zatroubení.

Jedním z mnoha andělských kůrů, je kůr andělských duchovních pastýřů, kteří učí oněch sedmdesát národů které vzešly z ledví Noemova. To by jejich vznik kladlo do doby zhruba ne dříve, než osm tisíc ket přeed Kristem. Nejstarší zmínky o nich uvádějí sedmdesát andělů vedeních Michaelem, ale později jejich počet prudce stoupl. Jednou ze skupin těchto kůrovců, jsou andělé strážní, o kterých se obvykle soudí, že v jejich čele stojí Michael, Gabriel, Rafael a Uriel. To jsou andělé, kteří mají na starosti národy a země. Jak je vidět, je to opravdu nebezpečná doména. Když se totiž andělé příliž ztotožní se svými úkoly, těžko odolávají zkaženostem.

Enoch se ve velice podrobných pasážích zmiňuje o úloze, kterou sehráli tajemní Gregorové neboli Synové Boží. Podle jedné verze, právě tito andělé uspíšili pád nebes. Těm obrovským stvořením se říkalo Strážcové, a jak se zdá, tvořili skoro samostatný kůr, přestože je počítáme mezi anděly. V této skupině najdeme jména tak proslulá, jako Šemjaza, Arakiba, Kokabiel, Ramier, Tamiel, Asael, Armaros, Batanel, Anannel, Zekiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Samsapiel, Turiel, Jomjal, Sariel, Ramial. Satanail byl jedním z mnoha andělů, kteří jako první neuposlechli Pána a byli potrestaní. Byli držení v trestní kolonii v pátém nebi, kde prý páchne sýra.

Někteří ze strážců jako první obcovali s ženami z nížiny pod Rájem. Tak přivedli na svět netvory, kteří byli později ztotožněni s babylónským bájným strašným plemenenmTiamatiným. Enoch byl Noenův děd, a tak mohl podat podrobnou zprávu o potopě, která měla tyto obry zníčit.

Protože andělé byli považovaní za bezpohlavní a tedy za zcela nevinné, byl kompromis, který ve třináctém století zvolil pařížský biskup příznačný. Podle jeho torie, je devět andělských kůrů, pád ale postihl kůr zvláštní, kůr desátý. Právě tito uviděli dcery člověka, a jak se prví v knize Genesis, zatoužili po jejich svůdném těle. Kompromis být musel, protože teologie učí, že andělé jsou bezpohlavní.

Co má který anděl na práci, najdete v lexikonu, který ale ještě není hotov.