Eva, Adam a jejich děti

07.07.2009 23:39

Každý ví ,že Starozákonní příběhy hovoří o jednom prvním muži,Adamovi,a jedné první ženě,Evě.Z nich pochází,pokud budeme věřit Bibli,všech šest miliard současných lidí.Země je tedy planetou,na které je incest něčím zcela samozřejmým,-všichni jsme bratři a sestry.
Ale Teologové okamžitě vztyčují varovně prst : ne ,jedná se přece pouze o symboly,.To je jistě pravda,ale podívejme se na legendy blíže.Eva porodila, po vyhnání z Ráje dva chlapce.Zemědělce Kaina a pastýře ovcí Ábela.Ábel byl,jak známo,svým bratrem zákeřně zavražděn,protože jeho obět Bůh přijal,zatím co Kainovu odmítl.Tato zbabělá bratrovražda,které ostatně mohl Bůh zabránit,nezůstala bez trestu.Hospodin se rozhodl vyhnat Kaina ze země.Měl se stát štvancem a psancem.Copak ale Bůh nevěděl o vraždě do předu?V Genesis se dočteme,že Bůh Kaina po vraždě hledal a ptal se ho na bratra.Hospodin se ptal Kaina "kde je tvůj bratr Ábel?" odpověděl "Nevím-cožpak jsem strážcem bratra?"(Gn . 4,9).Hospodin postrádal Ábela,a proto se na něj vyptával Kaina.Ten mu odpověděl velmi drze,bezbožně.Nestoudně lhal a tvrdil,že bratra nemůže neustále hlídat.Výmluvy mu nepomohly,protože Bůh o jeho činu věděl.Hospodin pravil "Cos to učinil!Slyš,prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.Budeš nyní proklet a vyvržen ze země,která rozevřela svá ústa , aby z tvé ruky,přijala krev tvého bratra.Budeš-li obdělávat půdu , už ti nedá svou sílu.Budeš na zemi psancem a štvancem.(Gn-4,10-12)Kain byl vyhnán.Musel putovat zemí bez odpočinku a obdělávání půdy mu již nesmělo přinést užitek.Stal se prvním tulákem země.Po trestu sám uznal svou vinu a naříkal,že jeho provinění je příliš velké,než aby s ním dokázal žít.Kain dostal strach.Hle vypudil jsi mě dnes ze země.Budu se muset skrývat před tvou tváří.Stal jsem se na zemi psancem a štvancem.Každý kdo mě najde , bude mě moci zabít.(Gen.4,14)Kain věděl že bude štván zemí a každý kdo ho potká,ho může beztrestně zabít.Kdo by mu ale co dělal?Vždyt po Ábelově smrti žili jenom Adam,Eva a sám Kain.Nigde v Genesis se nepíše nic o nějákých jiných lidech,kteří by Kaina mohli ohrozit.Kain ale přesto zřejmě jiné lidi znal a bál se jich.Zde vidíme že je Bible opětovně rozporná.Vždyt i Bohu bylo jasné,že Adamova rodina nemá celou zemi jen sama pro sebe.Ptám se odkud ti lidé přišli?Podle Bible ještě neexistovali-avšak Kain se jich bál-tudíž museli existovat.Opětovně rozpor vedle rozporu.Bůh bezpochyby věděl ,že existují ještě jiní lidé.Přesto je verš velice nesrozumitelný.Ten kdo by Kaina zabil,měl být stižen sedmero násobnou pomstou(Gn.4,15)To by znamenalo že bude sedmkráte zabit.Jenomže logicky může být člověk zabit jen jednou.A Hospodin poznamenal Kaina znamením,aby jej nikdo kdo ho najde nezabil.Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nodu,východně od Edenu.(Gn.4,15-16).Kainovo znamení pokládají moderní exegetové a teologové za tetování.Zacharia Sitchin toto tvrzení pokládá za církevní výmluvu.Poukazuje na to ,že tetování se nemůže dědit v několika generacích,ale genetické vlastnosti ano.Sitchin spekuluje,že Kainovo znamení muselo procházet nejméně sedmi generacemi,takže se nemohlo jednat o tetování.At však ono znamení vypadalo tak či onak,nemění to nic na následujících událostech.

Kain byl vyhnán a kočoval krajinou.Potom se náhle setkal se svou ženou.Ale kde se vzala?Jeho neznámá žena bůhvíodkud přišla,porodila syna Enocha(Gen.4,17).A jako by nestačilo náhlé objevení neznámé ženy,Kain se dal do stavby města,které pojmenoval po svém synu
I poznal Kain svou ženu,ta otěhotněla a porodila Enocha.Tu se dal do stavby města a nazval ho jménem Enoch , podle jména svého syna.(Gen.4,17)Těžko si představit,že by Kain postavil město a žil v něm pouze s ženou a synem.K městu patří přeci i obyvatelstvo(nemalé)o jehož původu Genesis nic neříká.Přišlo stejně jako Kainova manželka z NICOTY.Samozřejmě existuje i dodatek teologických pokusů o vysvětlení.Možná,říká církev,měli Adam a Eva ještě několik dalších dětí,o kterých se Bible vůbec nezmiňuje.Narodili se tedy prvnímu páru více než tři synové(Kain,Ábel a později Šet?)?V starozákonních legendách se skrývá jasný rozpor.Nikdo přece nemůže věřit tomu,že Eva porodila tři chlapce,z niž dva(Kain a Šét)osídlili zemi-a ještě ke všemu bez žen.V apokryfním spisu Život Adama a Evy nalezneme indicii toho,že Adam a Eva měli početnější potomstvo.Píše se tam , že Adamovi bylo v době bratrovraždy sto třicet let.Ábel padl sourozenci za obět ve věku sto dvaceti dvou let.Adam by tedy žil osm let bezdětný a ve svých osmi letech zplodil prvního potomka.Kaina Hospodin vyhnal do země Nod( z nad-neklidný),Ábel byl mrtvý,a tak žil první pár opět sám.Později se jim velmi podivuhodným způsobem narodil Šét.Ve zmíněném mimobilickém Životě Adama a Evy se mluví o tom ,že Adam měl šedesát tři dětí.I bylo dnů Adamových po zplození Šéta osm set let a zplodil dalších třicet synů a třicet dcer,tedy dohromady šedesát tři.Adamovi potomci se rozšířili po celé zemi a jejich národů.Z tohoto verše vyplývá ,že bratři Kain,Ábel a Šét měli dalších šedesát sourozenců,o niž ale Genesis mlčí.V nekanonizovaných spisech nalezneme také potvrzení domněnky,že Kainova žena byla součastně jeho sestrou,která s ním odešla do země Nod.V knize Jeskyně pokladů se mluví jednoznačně o dvou dcerách Adama a Evy,které se narodily současně s Kainem a Ábelem.Byla těhotná a porodila Kaina současně s jeho sestrou Lebudou.Pak byla opět těhotná a porodila Ábela se sestrou Kelimat.Kain s Ábelem tedy měli sestry-svá dvojčata.Text pokračuje Adamovým příkazem již dospělým synům-Kain se měl oženit s Ábelovou sestrou a Ábel naopak se sestrou Kainovou.Kain s tím nesouhlasil,chtěl si vzít za ženu sestru –dvojče-protože Lebuda byla krásnější.Tyto spory jsou v tomto nekanonizovaném spise označeny za hlavní důvod bratrovraždy.Po zločinu Kain odešel s jednou ze svých sester do vyhnanství v zemi Nod-neříká se ale s kterou,zda Kelimat,nebo Lebudou:A tak odešel Kain do pustiny,vzal sebou sestru a bydlel s ní.Lars Fischinger ve své knize píše že v dobách vzniku Starého zákon byly svatby s vlastními sestrami zcela normální.Možná nebyly tyto zmínky v nekanonizovaných textech převzaty do Bible proto,že se neslučovaly s pozdějšími názory na morálku a příkladný rodinný život.

Každý ví, že Eva byla Adamovou ženou.Pocházela přímo ze svého muže a byla vůbec první ženou na zemi.Ale i toto Biblické tvrzení je popíráno jiným nebiblickým spisem.Trastaré Sumerské mýty znají démonickou ženskou bytost jménem Kiskil-lilla.Babylonané tuto ženu převzali a nazvali jí Lilitu nebo také Ardat-lili.Hebrejský národ znal tuto ženu –démona-a říkali jí Lilit(připravuji sekci Lilit),a podle svatého talmutu,sbírky židovských náboženských zákonů,měla být první Adamovou ženou.
Dnes je nám k dispozici jedna Babylonská(5-6 stol.po Kris.)a jedna Izraelská(4stol po Kris) verze.Dovídáme se z nich ,že Lilit byla stejně jako Adam stvořena z hlíny.Vyznačovala se neobvyklou moudrostí a silou.Adamova žena stvořena Bohem z hlíny s ním žila v Edenu.Eva v té době ještě neexistovala.Lilith byla démonická žena , ovládala tajná smrtonosná kouzla a sloužil jí zlověstný pták Zu.Protože byla Bohem stvořena ze stejného materiálu jako byl stvořen Adam,nehodlala svého muže poslouchat ,nebo mu dokonce sloužit.Teprve Eva stvořena z Adamovi životní síly,byla poddajná.Za nějakou chvilku měla Lilith života s Adamem dost a pomocí kouzla šém am meforáš vystoupala do vzduchu.Adam si tak silně stěžoval na ztrátu ženy ,že Hospodin vyslal skupinu andělů,aby jí přivedli zpět do Edenu.Nikdo z nich jí však podle legendy nenašel,jednoduše zmizela někde v nebi.Bůh rozhodl,že je třeba Lilith nějak potrestat,koneckonců jí stvořil spolu s Adamem,a neměla mu tedy utíkat.Proto do té chvíle muselo zemřít tři sta jejích dětí.V tomto okamžiku navazuje legenda opět na Genesis příběhem o stvoření Evy z Adamova žebra.To vysvětluje další rozpor v Bibli a to verš Gen.1,27 kde se mluví o současném stvoření muže a ženy,přičemž o něco dále se v Bibli tvrdí že Eva spatřila světlo světa teprve dost dlouho po Adamovi.Následuje již známý příběh o požití zakázaného ovoce a následném vyhnání z Ráje.Z bible se dovídáme relativně málo o životě prvního lidského páru po opuštění Edenu , ačkoli-existují podrobnější mimobiblické mýty.Podle legendy o životě první Adamovi ženy byl náš praotec přinucen žít sto třicet let s Lilith.Z tohoto svazku vznikli mnozí obři a démonické bytosti.Je pochybné , zda se svou první manželkou muselo být skutečně sto třicet let.V biblických i mimoboblických textech nalezneme řadu podivných čísel a časových údajů.Podle knihy Život Adama a Evy měl první člověk žít s Evou osm let,než se jim narodil první syn.Podle Mojžíšovy apokalypsy uplynulo od vyhnání z Edenu celých osmnáct let a dva měsíce a teprve poté porodila Eva dva syny.Je celkem jedno jak dlouho žil Adam a Lilit (možná společně s Evou).Důležité je , že spolu založili zcela jinou lidskou rasu.Je také jasné,proč se církev nezminuje o některých existujících legendách o Adamově životě,á také to,proč je nepřejala do bible.Bůh stvořil Adama a Lilit,kteří spolu nějákou dobu žili(130 let?!?)a přivedli na svět jakési obry a démony – žena se však protivila svému muži i stvořiteli,uprchla a Hospodin jí nechal hledat pomocí andělů, a pomocí jimi jí nedokázal přivézt.Proto dal vzniknout Evě.Není zcela jasné,zda Adam žil s Lilith pouze v ráji,nebo i po vyhnání z něho,či zda měl jednu dobu dokonce dvě manželky.