Jak to bylo s Ježíšem?

07.07.2009 23:49

P Krássa ve své knize velmi diskrétním způsobem označuje průběh pohlavního aktu,přičemž konečné zplození mohlo proběhnout uměle.Zarážející obdobu nalezneme také v Novém zákoně.Skutečně se vyplatí vyhledat si dotyčné místo v Bibli,kde je nastávající zplození Ježíše Krista vyvolené Panně Marii zvěstováno archandělem Gabrielem slovy.Sestoupí na tebe duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní.Pokud Marie zůstala starou pannou,připadají v úvahu velmi zajímavé závěry.Zmíněné označení o narození Ježíše museli učinit esejci(chodili oblečeni do bílých šatů a byli pravděpodobně totožní s anděly,tu a tam zmiňovanými ve zprávách o Ježíši.).Příslušníci této židovské sekty měli neobyčejně lékařské znalosti.Jaké,o tom se dočteme v epizodě pojednávající o tom,jak Ježíš vzkřísil čtyři dny mrtvého Lazara.O vzkříšení se samozřejmě NEJEDNALO.Ježíš získal totiž podle Bible od esejců medicínské znalosti,a proto si již při prvním pohledu na mrtvého Lazara uvědomil,že je mrtev jen zdánlivě.Během krátké doby, se mu podařilo najít způsob,jak odstranit zdánlivou smrtelnou strnulost nemocného.Vypadá to tak,že esejci od počátku sledovali a podporovali Ježíšovo narození a vývoj.Byl tak říkajíc dítětem jejich intelektu,což považuji za produkt cílené umělé mutace.Úvaha o tom ,že esejci se zabývali genovým výzkumnictvím ,je sice pouhá spekulace,faktem však zůstává že tito synové světla (jak se nazývali)museli disponovat nesmírnými znalostmi.Jasně to dokazují svitky nalezené v jeskyních u Kumránu.Esejci byli nejlepší lékaři své doby,o jejich práci však nevíme vůbec nic.Pokud však složíme jednotlivé střípky z Biblických legend do celkového obrazu,můžeme celkem oprávněně předpokládat,že měli netušené velké vědecké znalosti a byli možná i genovými experimentátory.

Hlavní vinu na dědičném hříchu nese podle vykladačů Bible Eva.Jenom kvůli její labilní psýché má každý člověk pocházející z Adama nést celý svůj život nesmazatelný hřích.Podle mne je toto učení zcela nesmyslné.Bible nezná dědičný hřích.Samozřejmě,pokud si přečteme Genesis,dozvíme se , že hlavním viníkem je Eva,nebo ještě konkrétněji had,který je tak jako tak symbolem zla.Ale dogma o dědičném hříchu zformuloval teprve svatý Augustin (354-430) a úředně bylo vyhlášeno dokonce až na Tridentském koncilu (1545-1563) v roce 1546.Augustinova interpretace vychází z nepřesně přeložené části Pavlova dopisu Římanům.Hebrejská legenda o hříchu nezná ani slovo hřích,ani hříšnost.Profesor Robin Lane Fox,jeden z nejlepších znalců Bible,píše zcela jasně.Augustinova interpretace je založena na textu,který milně zní:,Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt.A ta smrt zasáhla všechny,protože všichni zhřešili.—Prvotní hřích byl tedy vložen do Genesis zpětně.I když první žena žádný dědičný hřích nezavinila,měla být potrestaná.Nebyla sice prokletá,ale byla zasažena do hloubi své osobnosti.Ženě řekl-Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství,syny budeš rodit v utrpení,budeš dychtit po svém muži,ale on nad tebou bude vládnout.(Gn.3,16)Tento citát je jednou z nejmnohoznačnější,ale zároveň nejzajímavějších částí Starého zákona.Když přečteme slovo za slovem,začneme mít dojem,že Evě byla dána možnost mít děti teprve po ochutnání ovoce poznání.Fischinger k tomu píše-Symboly stromu a hada jsou beze vší pochyby atributy ženské plodnosti,popřípadě by se mělo jednat přímo o falické symboly.Například v Indii mají kamenní hadi podporovat ženskou plodnost.Tamější ženy ,které si přejí dítě,se modlí ke kobře.