Křestanští gnostikové

20.08.2012 23:22

Křesťanští gnostikové sami sebe považovali za křesťany, nikoliv za pohany, a také se tak označovali ( Valentinovci se oznčovali v tehdejší době Ježíšovími učedníky) k velké zlosti svých rivalů, většinové círke.Bystrý protivník křesťanství Kelsos ( 2. století ) poto mezi nimi nedělal rozdílu. Není  tedy překvapením, že gnóze přejala rovněž pojem církve a postavila je do služeb svého sebeporozumění. Cíkev je společenství vyvolených , pneumatiků, semene světla. Požhnaní tj.. poslevé světla, se zjevili ve světle, zjevili se rozmanitě. Každý z nich ze své země vyjevil své poznání církvi, která vznikla mezi pomíjívými výtvory. Církev totiž obsahuje veškeré sémě, protože se s ní smísilo sémě mocnosti. Významnou roli hraje pojem církve především na Valentinově škole. Samostatný pár aiónů tu totiž nese jména Člověk (anthrópos) a Církev ( ekklésia) a vznikl z páru ,,Slovo" ( logos ) a Život (zóé) Tento aión je ,,horní církev" , preexistentní vzor pro zemské obce, idntický se semenem světla. Církev je tedy omezena na duchy, kteří byli již před stvořenímu prvotního Otce a znovu se zrodí v pnumaticích. Podle Valentínovců je pod tímto znamením vylit duch, tj. nepomíjeící rod světla navšechny v dolní církvi, proto budou též znamení ducha, léčení a prorocké výroky uskutečněny skrze církev. Trojdílný trakát popisuje preexistenci církve takto. -: Neboť nejen Syn sám je od počátku, nýbrž i církev existuje odpočátku. Kdo si ale myslí, že odporuje slovu, tvrdí-li, že Syn je je jediným Synem - kvůli tajemství ( mysterion ) věci tomu tak není..... ( jako Otec zůstává jediným a pro sebe jsoucím i přes svého Syna, pak totéž patí pro Syna vzhledem k církvi a pro církev vzhledem k mnoha lidem kteří jsou v ní )...ona ( církev) je tu před aióny a je správně nazývaná ,,aióny aiónů. Taková je přirozenost( fysis ) nezničitelných svatých duchů ( pneuma ), na které spočívá Syn, neboť je to jeho podstata, tak jako Otec spočívá na Synu....Církev spočívá v ustanoveních.