Legenda 4

12.07.2009 15:46

Pýcha. Enoch sám podává o pádu další, poněkud rozporuplnou zprávu ve své druhé kronice. V knize tajemství, líčí, jak jeden z andělských kůrů, poté co se odvrátil od kůru, který byl pod ním, pojal nemožnou myšlenku, že svůj trůn umístí výše, než oblaka nad zemí. S tpouto legendou se setkáme hned na několika místech a to hklavně na středním východě. I anděl strážný Edomu se vychloubal, že udělá totéž. V Novém Zákoně vidí Ježíš Satana, jak se jako úder blesku vrhá k zemi. To je původní příběh o pádu Lucifera Světlonoše (ale také Jtřenka). Tento příběh je vypůjčen z ještě starší legendy o Šacharovi. Toto Kanaánské božstvo se zrodilo z lůna či pekla velké matky bohyně. Šáchar byl, stejně jako Lucifer, Jitřenkou, která byla posledním světlem , které hrdě vzdorovalo vycházejícímu slunci. Pokusil se zmocnit vycházejícího trůnu světla, ale za svou nestydatost byl svržen z nebes. To stejné najdem i v křes´tanské verzi. Když Bůh načapá Lucifera, jak sedí na trůně, a sám sebe velebí jako Boha, naštve se a svrhne ho.

Pýcha předchází pád.