Mocnosti andělské, síly a mocnosti

10.07.2009 14:57

Mocnosti andělské-  Tento kůr dohlíží na to, jak andělé plní své povinnosti. Jiní zase tvrdí, že mocnosti andělské jsou jakýmisi drážkami, jimž proudí milost, sídlící v druhém nebi. Všude v této posvátné sféře sou vyvěšena posvátná písmenaSvatého jména. Vládci jsou zde prý Cadkiel, Chašmal, Jahriel a Muriel. Chasmal nebo také Hasmal je prý znám jako ohnivý anděl

Síly - Tito andělé udělují shůry požehnání, obyčejně v podobě zázraků Nejčastěji bývají ve styku s hrdiny a těmi, kdo bojují za dobro. Dodávají prý odvahy, když je to nejvíce zapotřebí. V knize Adama a Evy se uvádí, že při Kainově narozenípůsobily jako porodní bábydvě síly. Jejich knížaty známými jako Skvělí či Zářící, jsou prý Michael, Gabriel, Rafael, Bariel, Taršiš a před svou velkou vzpourou Satanel.

Mocnosti - nazývané také dynamis, potentitátes a autority, byly údajně prvními anděly, které Bůh stvořil. Obývají nebezpečnou pohraniční oblast mezi prvním a druhým nebem. Podle Dionisia odrážejí pokusy démonů o ovládnutí světa. Tyto hlídky znamenají jistá nebezpečí. Sv.Pavel důrazně varoval své věřící na různých místech, že mocnosti mohou být dobré i zlé. V listu Římanům ( 13,1) že duše je poddaná mocnostem. a o některých z nich je známo, že právě při svém úsilí o udržení rovnováhy v našich duších, se začínají nadměrně ztotožňovat s tamnější stránkou lidí.

Camael, jako hlavní tohoto kůru, si zaslouží menší pozornost. Právě on názorně ukazuje nejistou stezku mezi dobrem a zlem, která je tak významným etributem celého kůru. Jeho jméno znamená ,,Ten kdo vidí Boha" a Magus uvádí,  že je jedním z oněch sedmi oblíbených andělů, stojících na blízku Bohu. Podle některých autorit právě Chamuel zápasil s Jákobem a později se zjevil Ježíšovi v zahradě Getsemanské. Ale ve své temnější podobě, bývá ztotožňován s knížetem pekel, zjevujícím se v podobě leoparda, a v magii platí za vládce zlé planety války, Marsu.

Podle jedné legendy právě Camaela spálil Mojžíš bleskem, když se pokoušel zabránit Zákonodárci v tom, aby přijal od Boha tóru.

Dopsat vys...