Satanův pád

V nejstarších dobách, židé připisovali všechno, co se někde, ať už na nebesích, nebo na zemi, stalo, Jedinému Bohu. Vývoj zvláštní síly zla, která se postavila jedibému Bohu, začal pouhých 200 let před Kristovým narozením. Bůh Starého Zákona nežil v tak dualistických dobách. Byl vždycky tímjediným, který odpovídal za všechno, co se stalo v celém vesmíru. Izajáš 45-7 - Bůh říká ,,Já vytvářím světlo, a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo. " Ale počínaje druhým stoletím před narozením Krista, židé postupně přecházeli od víry obojakého Boha, k víře Boha který je jen dobrý. Postupně se vyvíjela víra v existenci samotného ďábla. Nastal problém. Jak mohlo všemožné Božstvo, tvořeno pouze dobrem, dovolit stvoření stejně silné ho protivníka. Zatímco židé si to tak nějak vyřídikli, mezi křesťany panuje dodnes zmatek. Ve Starém Zákoně se s myšlenkou zla nesetkáváme vůbec. Místo toho tu najdem HA-SATAN, což znamená odpůrce. To však byl jenom obecný název, který znamená prostě protivníka. Byl to původně titul, vážící se k úřadu, jako je třeba v dnešním Zákoně žalobce.

Nejstarší zprávy o andělích, o kterých bylo skutečně známo, že se zbouřili, a byli za to potrestáni, se objevují až v Enochových tajmstvích. Existují tedy mimo Kánon. Ale v době, kdy vznikal Nový Zákon, byl už Enochův vliv spolu s představami Peršana Zarathuštry církví nenápadně vstřebán. Pojem padlých andělů, se stal kamenem křesťanského dogmatu. Jan z Patnu ve Starém Zjevení ukazuje prsrem na Satana, onoho starého draka, a Satan jenž klame celý svět byl svržen na zemi, a jeho andělé byli svrženi s ním.

V průběhu dalších dvou tisíceletí byl tento kníže temnot ztotožňován s Azazelem, Mastemou, Belzebubem, Balielem, Dumou, Sierem, Sakmaelem, Gadreelem, Andělem Římským, Samaelem, Asmodeem, Mefistofelem, Luciferem a v islámské víře taky s Iblísem.  Lidově se mu také říkalo " starý rohatec, chlípník, milostpán, mensignor, černý bubák, rarach, satanáš, starouš osobn+ a další.

Abychom mohli se zlem válčit, musíme napřed zlo mít, tedy ho vytvořit, nechat zplodit. Dokonce i reformátor a Satanista Martin Luthertvrdí, že bez ďábla a hrozby zatracení, by bylo Krista stěží zapotřebí.

Existuje přinejmenší sedm, navzájem si odporujících vysvětlení, odkud se Satan vzal, a jak se mu podařilo získat tak obrovské množství přívrženců. Zatímco Enoch uvádí pouhých dvě stě vzbouřenců, počátkem 13 století tento počet vzbouřenců vzrostl na 133 306 668. Pokud Satan vzal skutečně s sebou jednu třetinu nebeských šiků, pak by stále ještě zůstávalo na nebi 226 613 336 andělů věrných tůnů.

A nyní se podívejme na sedm příčin pádu anděla/ů

Satanův pád - sedm legend

Legenda 1

12.07.2009 15:15
Ďábel byl původně temnou součástí Boha. Představoval tu část Boha, která byla obrácena k lidstvu. Tento pojem byl přeložen jako angel=posel. Posel byl vlastně stinnou částí Boží, schopnou komunikovat se smrtelníky. Jeho jasná část byla totiž příliž hroznána to, aby jí lidské bytosti snesly. Jak se...

Legenda 2

12.07.2009 15:24
Druhé vysvětlení pádu má co do říše, i obsahu rovněž povahu kosmickou. Jeho autorem je jeden z nejvýznamnějších teologů z počátečního období řecké církve. Origenes Alexandrijský tvrdil, že Bůh stvořil určitý počet andělských bytostí, rovnoprávných a svobodných. Na základě své svobodné vůle, se...

Legenda 3

12.07.2009 15:31
Třetí zprávu o pádu máme od Enocha. Uvádí asi dvě stě Synů Božích, kteří se asi před dvanácti tisíci lety snesly na horu Hermon. Původně pomáhali archandělům při stvoření Ráje. Zároveň začali lidi učit některým vymoženostem civilizace. Potíž byla v tom, že činnost, které se věnovali ve volném čase,...

Legenda 4

12.07.2009 15:46
Pýcha. Enoch sám podává o pádu další, poněkud rozporuplnou zprávu ve své druhé kronice. V knize tajemství, líčí, jak jeden z andělských kůrů, poté co se odvrátil od kůru, který byl pod ním, pojal nemožnou myšlenku, že svůj trůn umístí výše, než oblaka nad zemí. S tpouto legendou se setkáme hned na...

Legenda 5

12.07.2009 16:01
Na počátku světa, podle některých to bylo hned druhý den po stvoření, se na nebesích strhla strašná bitva. Bůh stvořil anděly se svobodnou vůlí, ale viděl, že jsou omylní. Všemohoucímu nebyla po chuti myšlenka, že jeho stvoření mohou hřešit a podle všeho taky budou. Mnoho z nich tedy posílil aktem...

Legenda 6

12.07.2009 16:09
Tato verze je promyšlenější. Hra začíná , když se ďábel a andělé už oddělili od Boha. Dopustili se už hříchu pýchy a jejich láska k sobě samým je věší, než jejich láska k Bohu. Ďábla sžírá nenávist k lidskému rodu a už se mu také podařilo svést Evu, za což ho Bůh proklel. Ale sjutečný pád sil...

Legenda 7

12.07.2009 16:22
Když Bůh představil Adama potentátům, Satan, tehdy nejvyšší seraf a vládce nebes, se před novým stvořením odmítl poklonit.  ,,Jak se syn ohně může klanět synovi hlíny?"zněla jeho odpověď. Boha odpověďnaštvala, a jeho reakce byla rychlá. Když svého ex vladaře svrhoval do propasti, jedna třetina...

Bible - NeBible

Srovnání výroků 2 - pokračování

12.05.2010 03:56
7/ Důkazy, že Hippolytův „Basilides“ je také sestaven z výroků Simona Mága Společná témata a fráze: a / stejná literární fráze „Basilides“ 22,1: „V tomto semeni bylo již uloženo vše, co se může jmenovat, nebo když se to nenalezne, také přejít..“ srovnej se Simon Mág, Megale apofasis...

Srovnání výroků “otce gnoze“ Simona Mága s výroky „Ježíše Krista“ v Bibli

12.05.2010 03:37
Nyní Vám předkládám text, který na kterým si dali gnostici na jejich stránce tvrdou práci. Udělejte si kafe, a pořádně se začtěte, třeba i několikráte za sebou. Originál textu pochopitelně najdete ZDE a je možnost si stáhnout i ve wordu takto. Kdo byl ve skutečnosti „Ježíš...

Tomášovo evangelium

05.12.2009 21:41
Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve. Tři fragmenty textu jsou...

Jak to bylo s Ježíšem?

07.07.2009 23:49
P Krássa ve své knize velmi diskrétním způsobem označuje průběh pohlavního aktu,přičemž konečné zplození mohlo proběhnout uměle.Zarážející obdobu nalezneme také v Novém zákoně.Skutečně se vyplatí vyhledat si dotyčné místo v Bibli,kde je nastávající zplození Ježíše Krista vyvolené Panně Marii...

Mytologie

07.07.2009 23:48
Informace o stvoření člověka můžeme v současné době čerpat pouze z legend a mýtů různých národů naší planety.Mnozí vědci nepokládají pověsti za věrohodný zdroj poznatků a odkazují je do říše bajek.Já se přes tyto výhrady domnívám ,že mýty obsahují reálné jádro,které v nich můžeme nalézt,byt´ obsah...

Pátraní po Ráji 2

07.07.2009 23:39
Ted vám předložím tři různé výklady možné zeměpisné lokalizace zahrady Eden.Walter Jorgen Langbein studoval evangelickou teologii v Erlangenu.Specializoval se na překlady z hebrejštiny biblických textů.Ve svých článcích razí vskutku odvážnou teorii ,že v bibli se nevypráví o stvoření světa,ale o...

Eva, Adam a jejich děti

07.07.2009 23:39
Každý ví ,že Starozákonní příběhy hovoří o jednom prvním muži,Adamovi,a jedné první ženě,Evě.Z nich pochází,pokud budeme věřit Bibli,všech šest miliard současných lidí.Země je tedy planetou,na které je incest něčím zcela samozřejmým,-všichni jsme bratři a sestry. Ale Teologové okamžitě vztyčují...

Pátrání po Ráji 1

07.07.2009 23:38
Legenda o Ráji sahá do samých počátků historie lidstva.V Biblických textech se však slovo ráj nevyskytuje.Místo toho se používá výraz zahrada Eden.Britský badatel George Smith objevil roku 1873 ve zříceninách na okraji severoiráckého města Mosul asyrské tabulky,jež se mu podařilo...

Bible je soubor pohádek

07.07.2009 23:37
Bible je plna rozporů.Již samotné stvoření je v této knize knih popisováno ve třech verzích.Nejstarší předloha vznikla někdy mezi lety 1200-900 př.nl.V Mojžíšových dobách.Tehdy opustily semitské kmeny Sinajskou poušť a přestěhovali se do Kanaánu.Postupně z nich tak vznikl jednotný Izraelský...

Nesrovnalost v zahradě Eden

07.07.2009 23:36
Jednou z nejznámějších rekvizit Starého zákona je strom života a poznání.Je o něm zmiňováno až na konci vyprávění o Edenu.Podivní je postup Boha,který Adama poučoval(ještě před stvořením Evy):Z každého stromu v zahradě smíš jíst.Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.V den kdy bys z něho...