Smrt - Ráj - zapomnění

Na samém počátku nikdo nemusel umírat, praví se v příběhu afrických kmenů Gudžiů a Darasů. Pak jednoho dne, chtěl Bůh vědět, kdo je více hoden nesmrtelnosti, zdali člověk, nebo had. připravil proto pro ně závod. cestou však muž potkal ženu, zastavil se aby si popovídal a zakouřil s ní. Mezi tím had doběhl k Bohu jako první. Bůh poté řekl. Had je cenější nž jsi ty, a proto zůstane nesmrtelný.

Je velmi zajímavé, jak se tento příběh posunul k tomu, že je obviněna žena za mužův poklesek, což je důsledek kontaktů několika generací křesťanských misionářů s Afrikou. Vyhnání z Ráje platí všeobecně ve všech náboženstvích. Daleko zajímavější africké mýty jsou ty, jež vypovídají o době, kdy byl Bůh vyhnán ze světa lidí, kde zvířata houfně umírala, čímž byla narušena rovnováha v přírodě.

Nesmrtelnost hada a jeho čistota připomíná starobylý mezopotámský epos o Gilgamešovi. Totéž nám připomíná i setkání se ženou. V Gilgamešovi je tato žena moudrá a svůdná, a radí Gilgamešovi, aby upustil od svého přání stát se nesmrtelným. Ten svoje odhodlání tohoto dosáhnout, neprokazuje v nějakém závodě, ale musí zůstat vzhůru a nezamhouřit oka po šesti dní a sedmi nocí. Když se to Gilgamešovi nezdaří, nesmrtelný utanapištim jej lituje a nabízí mu rostlinu, jež navrací mládí. Neš´tastnému Galgimišovi však rostlinu ukradne had, který využije chvíle, kdy se Gilgameš koupe ve studni.

Ve své knize Vzpomínky na Ráj a rajské vize Richard Heinberg nabízí argument, že v samotném jádru všech mýtů o vypuzení z Ráje, lze najít náznaky, jež se spíše vztahují k jedné straně mince, k plodům jednoho konkrétního světa, což způsobilo, že se lidský rod oddělil od světa Bohů a přišel tak o svojí posvátnost. Řečeno slovy Gautamy Buddhy, pravda, že bytí a utrpení jedno jsou, byla podkopaná falešnámi představami, že žijeme v dualistickém světě a že se musíme držet té části, jež známe a obýváme. V tomto našem snažení vytváříme a respektujeme oddělení života na zemi a v nebi a prodlužujeme náš exil z Ráje.

Dalším tématem, který se objevuje v mytologiích je téma zapomnění. Stejně jako hinduistická koncepceprogresivního páduv několika časových údobích, z doby dokonalostiKrita Yuga do doby dnešní Kalí Yuga, indiánský kmen Hopiů v Severní Americe take popisuje progresivní sestup z původního, rajského stavu. Podle Hopiů byl však svět již třikrát zníčen. V původním rajském světě, si všichni pamatovali plán stvořitele. Zpočátku začalo zapomínat jen málo lidí, časem jich přibývalo. A tak musel tento první svět zaniknout. V té době byli ti, mteří si ještě pamatovali, eskortováni do druhého světa, aby se mohli následně vrátit do obnoveného lepšího, nového, světa, a zalidnit ho.

Stejné či podobné příběhy se nacházejí v mnoha dalších a dalších náboženstvích, jako třeba Budhismus či Hinduismus. Gnostikové v prvních staletí křesťanství měli podobný názor. jeden z jejich mýtů vypráví o jednom princi z Východu, který se vydává na cestu do egypta, aby nalezl jedinečnou perlu, jež leží uprostřed mořeobkopujícího hada, který funí. Je zajat egypťany, ti mu podají jídlo, po němž zapomene kým je. teprve dopis od rodičů ukončí jeho ztrátu paměti. Podaří se mu získat vytouženou perlu a vrátit se domů. Další variaci na téma zapomnění minulosti, lze najít v řecké představě řeky Léthe. Duše, jež se napijí z této řeky zapomnění, si vlastně volí smrtelnost před nesmrtelností. Zrodí se ale se ztrátou paměti.

A další. Ve spisu Faidros nás Platón uvádí a varuje ped užitečností pouhého písma v našem těžkém úkolu pamatovat si, a to  v rozhovoru mezi Thóthem a Ammónem. Tóth se vychloubá tím, že vynalezl abecedu, ale od Ammóna se mu dostane pokárání,,Tvůj objev způsobí zapomnění v duších těch kteří se učí, protože oni nebudou využívat své paměti" Uvěří pouze vnější podobě popsaných postav, a nebudou si pamatovat sami sebe. Toto, co jsi objevil není pomůckou pro paměť, ale pouze pro reminiscence. Svým žákům nepředáváš pravdu, nýbrž pouze zdání pravdy, jejich moudrost bude falešná.

Řečeno jinými slovy, jakmile se starobylá moudrost oddělí od životní zkušenosti, stává se obyčejnou zátěží. životně důležité pochopenínepopsatelných pravd, jež se písmem člověk pokouší zachytit, může nastat pouze v prožitku.

 

čti dál -

Geografie onoho světa

Andělská eskorta

Říše stínů

Strážci Brány

 

Novinky

Už jenom na livejournalu

06.11.2016 14:47
Mazat to zde nebudu. Budu to ale pomalu přesouvat na livejournal. Důvod?  Nová administrace webnode, již neumožňuje, aby stránky vypadaly tak jak je znáte. Bohužel jsem k tomupřistoupil po delším rozhodování.   krestan.livejournal.com

Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic

04.01.2016 20:04
Zdroj článku najdete zde na této adrese. „Bible je plná chyb, té přece nemůžete důvěřovat", namítne nejeden skeptik. Diskusi byste sice za následného koktání vyzyvatele v drtivé většině případů ukončili dotazem na specifikaci zmíněných nepřesností, námitka je ale přesto relevantní a proto se na...

Správné spoléhání

30.08.2015 17:58
Bible nám praví ( Jan 3:27) ,,Nemůžeť člověk vzíti ničeho, leč by jemu dáno bylo z nebe" A Pavel píše ke Korintským ( ll. Korintským 3:5) ,,Ne, že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boh jest. Z toho jest zřejmé, že učení Bible nás žádá,...

Boží vůle, Existuje??

25.06.2015 20:26
Přdstave si, že většina světové populace má nesprávnou víru o Bohu. Zkuste si připustit, že pravda o Bohu je něčím, co si většina lidí neumí vůbec představit. Nebylo by například pozoruhodné, kdyby neexistovala Boží vůle? Nezměnilo by to spoustu věcí?  A myslíte si, že svět jak funguje, je...

Andělé strážný z dávných časů 1 - Theolyn Cortens

25.01.2015 19:04
Z mnoha příběhů dochovaných v prastarých textech víme, že představa jakéhosi strážného ducha nebo duchovního průvodce sahá svými začáty do doby vzdálené několik tisíc let. Asyřané, kteří žili na Středním východě přibližně od přelomu čtvrtého a třetího tisícletí před Kristem, věřili, že dobří...

Kosmické projektily - Jan A. Novák

26.10.2014 13:29
Od Platonových časů se legendou o Atlandtídě zabývaly tisíce badatelů, kteří také navrhovali nejrůznější hypotézy o příčinách jejího zániku. Většina z nich byli šarlatáni nebo cvoci, někteří byli dohromady obojí, což je třeba příklad zakladatelky Teozofické společnosti Heleny Blavatské (1831-1891)....

Duchovní odpověď na osamělost

31.08.2014 13:57
Co má Bůh společného s podrobnostmi našeho denního života, zvláště s našimi lidskými vztahy? Položil jsem si tuto otázku a mim jiné mi napadlo: Vím-li, že mne Bůh miluje, proč se cítím tak někdy osamělý? Má známá které jsem to řekl, pravila. ,,Dokaž to. Dokaž Boží lásku k člověku." Měla tím na...

O soudném dni, hmotné mysli - jen taková krátká úvaha

06.07.2014 20:21
Spasení všeho lidstva spočívá na pokroku a zkoušce a je bez nich nedosažitelné. Nebe není místem, ale božským stavem Mysli, v němž jsou veškeré projevy Mysli harmonické a nesmrtelné, protože v něm není hříchu, a my shledáváme, že člověk nemá svou vlastní spravedlnost, ale, že má mysl Páně, jak...

Enochova mise do sedmého nebe - Jan.A.Novák

11.05.2014 18:06
Motto - Obrovské pak byli na zemi v těch dnech: ANO I POTOM, KDYŽ VCHÁZELI SYNOVÉ BOŽÍ K DCERÁM LIDSKÝM, ONY RODILY JIM.  ( Genesis, 1.Mojžíšova 6:2:4) Na první pohled je to jen jedna nevýznamná věta starozákonní knihy Genesis: ,, Chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, neb vzal si ho...

Oprava

27.04.2014 14:18
Jenom krátce. Opravil jsem odkaz na vysílání rádia Ubuntu. Děkuji za upozornění, že odkaz byl neplatný.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>